سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات

دفتر روابط عمومی منطقه تهران

سامانه جاظمع رسیدگی به شکایات ، انتقادات و پیشنهادات مخابرات منطقه تهران با هدف سهولت دستیابی مشتریان و عموم مخاطبین به درگاه های ارتباطی مختلف جهت ثبت هرگونه پیشنهاد و یا نارضایتی مرتبط با محصولات و یا خدمات و یا نحوه پاسخگویی پرسنل مخابرات منطقه تهران راه اندازی شده است. پس از ثبت شکایت در این سامانه شما متقاضی محترم می توانید از طریق دریافت کد پیگیری ارتباطی دوسویه را با مخابرات منطقه تهران تاحصول نتیجه مطلوب برقرار نمایید.